Skip to main content
Joseph Kabila, Felix Tshisekedi, Uhuru Kenyata, Al-Sisi, Cyrille Ramaphosa

FLASH, FLASH, EXCLUSIF: Accord Secret du 8-JAN-2019 Devoilé: Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila

Imaginez-vous que ce petit bout de papier ici-bas, signé  entre Joseph Kabila et Felix Tshisekedi, avait décapité la démocratie congolaise en effaçant tous les efforts, les sacrifices, les dépenses encourues par le pays et enfin le choix et l’aspiration du peuple Congolais. Ça constitue un crime grave et une trahison.

 

Le 08 janvier 2019 devra être marqué dans les annales de la république démocratique du Congo comme le jour le plus triste de son histoire. Ce jour n’a d’égale que le  17 janvier 1961 le jour de l’assassinat du héros national Patrick Emery Lumumba.  

 

Trois pays étrangers à savoir l’Égypte sous l’Égide de son président AL-SISI, le Kenya sous UHURU KENYATA  et l’Afrique du Sud sous Cyrille RAMAPHOSA , avaient cautionné la décapitation de la jeune démocratie Congolaise, arrachant ainsi, la victoire de Martin Fayulu. Les Congolais doivent rester vigilants qu’un tel scenario ne se répète plus jamais, en commençant par les élections de 2023.

 

ACCORD POUR LA STABILITE ET LA PAIX AU CONGO

 

Entre les soussignés :

Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Autorité Morale du Regroupement Politique CAP POUR LE CHANGEMENT (CASH) ici dénommé premier soussigné d'une part :

 

Et

 

Monsieur Joseph KABILA KABANGE, Autorité Morale du Regroupement Politique FRONT COMMUN POUR LE CONGO (FCC) le dénommé deuxième soussigné d'autre part :

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SOIT

 

Pour une passation de pouvoir civilisée, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en République Démocratique du Congo, le soussigné de premier part accepte les conditions suivantes:

 

Article 1 :

Immunité totale pour le clan Kabila (famille et dignitaires de son régime). Pas de poursuites pénales pour tous les crimes possibles commis (crimes de sang, crimes économiques et autres).

 

Article 2 :

Concertation entre les deux leaders Tshisekedi-Kabila avant toute mis en place notamment dans les services de sécurité (Armée, police et services de renseignements), magistrature, entreprises publiques, et territoriale.

 

Article 3 :

Soutien lors de la présidentielle de 2023 par la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, Famille politique de Kabila.

 

FAIT A KINSHASA, le 08 janvier 2019

 

Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO                          Joseph KABILA KABANGE

 

Témoins internationaux:

 1. UHURU KENYATA : Président de la République du Kenya
 2. AL-SISI : Président de la République de l’Égypte
 3. Cyrille RAMAPHOSA : Président de la République Sud-Africaine

 

 

Témoins nationaux:

 1. Delphin KAHIMBl
 2. Célestin Mbala
 3. John Numbi
 4. Amisi Kumba
 5. Jean-Claude YAV KABEY
Accord Secret, Joseph Kabila - Felix Tshisekedi Tshilombo

ENGLISH TRANSLATION

AGREEMENT FOR STABILITY AND PEACE IN CONGO

 

Between the undersigned :

Mr. Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Moral Authority of Political Group CAP POUR LE CHANGEMENT (CASH) here referred to as the first undersigned on the one hand:

 

And

 

Mr. Joseph KABILA KABANGE, Moral Authority of the Political Grouping FRONT COMMON POUR LE CONGO (FCC) the second undersigned on the other hand:

 

IT HAS BEEN AGREED AND DECIDED AS FOLLOWS

 

For a civilized transfer of power, a lasting alternation and for stability and peace in the Democratic Republic of the Congo, the undersigned first accepts the following conditions:

 

Article 1:

Total immunity for the Kabila clan (family and dignitaries of his regime). No criminal prosecution for all possible crimes committed (blood crimes, economic crimes and others).

 

Article 2:

Consultation between the two leaders Tshisekedi-Kabila before any appointment in particular in the security services (Army, police and intelligence services), magistracy, public companies, and territorial.

 

Article 3:

Support during the 2023 presidential election by Tshisekedi's political family for the FCC candidacy, Kabila's political family.

 

SIGNED IN KINSHASA, on January 08, 2019

 

Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO                          Joseph KABILA KABANGE

 

International witnesses:

1. UHURU KENYATA: President of the Republic of Kenya

2. AL-SISI: President of the Republic of Egypt

3. Cyrille RAMAPHOSA: President of the Republic of South Africa

 

 

National witnesses:

1. Delphin KAHIMBl

2. Célestin Mbala

3. John Numbi

4. Amisi Kumba

5. Jean-Claude YAV KABEY

SWAHILI TRANSLATION

Makubaliano ya Utulivu na Amani CONGO

 

Kati ya iliyosainiwa chini:

Monsieur Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Mamlaka ya Sheria ya Kikundi cha Kisiasa CAP POUR LE CHANGEMENT (CASH) hapa inajulikana kama iliyosainiwa kwanza kwa upande mmoja:

 

Na

 

Bwana Joseph KABILA KABANGE, Mamlaka ya Maadili ya Kikundi cha Siasa MBELE YA KAWAIDA POUR LE CONGO (FCC) wa pili aliyesainiwa kwa upande mwingine:

 

IMEKUBALIWA NA KUAMULIWA VIFUATAVYO

 

Kwa uhamishaji wa nguvu kwa ustaarabu, ubadilishaji wa kudumu na utulivu na amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yule aliyesainiwa kwanza anakubali masharti yafuatayo:

 

Kifungu cha 1:

Kinga ya jumla kwa ukoo wa Kabila (familia na waheshimiwa wa utawala wake). Hakuna mashtaka ya jinai kwa uhalifu wote unaowezekana (uhalifu wa damu, uhalifu wa kiuchumi na zingine).

 

Kifungu cha 2:

Ushauri kati ya viongozi hao wawili Tshisekedi-Kabila kabla ya utekelezaji wowote haswa katika huduma za usalama (Jeshi, polisi na huduma za ujasusi), ujamaa, kampuni za umma, na eneo.

 

Kifungu cha 3:

Msaada wakati wa uchaguzi wa urais wa 2023 na familia ya kisiasa ya Tshisekedi kwa kugombea FCC, familia ya kisiasa ya Kabila.

 

IMEFANYIKA KINSHASA, Januari 08, 2019

 

Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Joseph KABILA KABANGE

 

Mashahidi wa kimataifa:

1. UHURU KENYATA: Rais wa Jamhuri ya Kenya

2. AL-SISI: Rais wa Jamhuri ya Misri

3. Cyrille RAMAPHOSA: Rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini

 

 

Mashahidi wa kitaifa:

1. Delphin KAHIMBl

2. Célestin Mbala

3. John Numbi

4. Amisi Kumba

5. Jean-Claude YAV KABEY

ZULU TRANSLATION

ISIVUMELWANO SOKUZINZA NOKUTHULA ECONGO

 

Phakathi kwalokhu okusayinwe ngezansi:

Mnu Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Moral Authority of Political Grouping

 

Futhi

 

UMnu Joseph KABILA KABANGE, uMoral Authority weQembu Lezepolitiki EFRONT COMMON POUR LE CONGO (FCC) owesibili obhaliswe ngezansi ngakolunye uhlangothi:

 

KUVUNYELWE KWANQUNYWA NGAKHO KULANDELA

 

Ekwedlulisweni kwamandla okuphucukile, ukushintshana okuhlala njalo kanye nozinzo nokuthula eDemocratic Republic of the Congo, umuntu osayine ngezansi wamukela le mibandela elandelayo:

 

Isigaba 1:

Ukungavikeleki ngokuphelele komndeni wakwaKabila (umndeni kanye nezikhulu zombuso wawo). Akukho kushushiswa ngobugebengu ngabo bonke ubugebengu obenzeka (ubugebengu begazi, ubugebengu bezomnotho nokunye).

 

Isigaba 2:

Ukubonisana phakathi kwabaholi bobabili uTshisekedi-Kabila ngaphambi kwanoma yikuphi ukuqaliswa ikakhulukazi kwezokuphepha (Ezempi, ezamaphoyisa nezobunhloli), ezobunhloli, izinkampani zomphakathi nezindawo.

 

Isigaba 3:

Ukwesekwa ngesikhathi sokhetho lukamongameli lwango-2023 ngumndeni wezepolitiki kaTshisekedi wokungenela ukhetho lweFCC, umndeni wezepolitiki kaKabila.

 

WENZE EKINSHASA, ngoJanuwari 08, 2019

 

Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO Joseph KABILA KABANGE

 

Ofakazi bamazwe omhlaba:

1. UHURU KENYATA: UMongameli WeRiphabhulikhi YaseKenya

2. AL-SISI: UMongameli weRiphabhlikhi yaseGibhithe

3. Cyrille RAMAPHOSA: Mongameli weRiphabhliki yaseNingizimu Afrika

 

 

Ofakazi kuzwelonke:

1. UDelphin KAHIMBl

2. Célestin Mbala

3. UJohn Numbi

4. Amisi Kumba

5. UJean-Claude YAV KABEY

 

 

 

Categories

Add new comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.